a)  Kultura, kaugalian, relihiyon, tradisyon, wika at batas ng bansang pupuntahan.

b)  Mapa at pangunahing mga lugar.

c)  Klima o mga panahon at mga pagbabago sa buhay dahil sa panahon.  Pagbabago ng uri ng damit, gamit at mga gawain.

d)  Lugar na tutuluyan, address at telepono.

e)  Mga pagkain.

f)  Mga samahan at ahensya na maaaring makatulong sa OFW.

Anu ba ang PDOS?

Anu ba ang PDOS?

Kilalanin ang illegal recruiter!

Kilalanin ang illegal recruiter!

Government Links