a)  Pangmamaltrato o pang-aabuso.

b)  Pinsala ng terorismo at giyera.

c)  Pinsala dulot ng sakuna (lindol, bagyo, tsunami, buhawi, atbp.

Anu ba ang PDOS?

Anu ba ang PDOS?

Kilalanin ang illegal recruiter!

Kilalanin ang illegal recruiter!

Government Links