1.  Matutupad ang iyong pangarap sa buhay kung may malinaw kang plano at napaghandaan mo.

2.  Makakapag-ipon ka para sa kinabukasan mo at ng iyong pamilya.

3.  Makakapaglakbay ka at makikita mo ang kaibahan ng ibang bansa.

4.  Makakatulong ka sa iyong pamilya, komunidad at sa iyong bansa.

5.  Magkakaroon ka ng mga bagong kaibigan.

6.  Mapapaunlad mo ang iyong kakayahan bunga ng bago mong trabaho.

Anu ba ang PDOS?

Anu ba ang PDOS?

Kilalanin ang illegal recruiter!

Kilalanin ang illegal recruiter!

Government Links